vattenstämpel

Ketoacidos Skriv ut

Definition

 • diabetes
 • metabolisk acidos
 • ökad mängd ketonkroppar
 • annan förklaring till acidos eller ketos saknas

Kännetecken

 •  törst och stora urinmängder
 • aptitlöshet, illamående och kräkningar
 •  Kussmaul-andning
 •  trötthet och huvudvärk
 •  buksmärtor
 •  ofta pågående infektion
 •  måttligt förhöjt blodsocker
 •  ketoner i urin (+++)
 •  metabolisk acidos
 •  koma och kramper

Akuta prover

Blodstatus, p-glukos, CRP (ofta lätt stegrat även utan infektion), natrium (ofta ngt lågt), kalium (ofta något högt), kreatinin, artärblodgas, ketoner i blod (mätare finns på akuten; > 3 mmol/L vid tydlig ketoacidos).

Vårdnivå

I regel vård på intensivvårdsavdelning; undantag kan göras för endast lätt påverkade patienter.

Behandling

Vätska intravenöst; första prioritet, sätts direkt på akutintaget.

Patienten är oftast gravt intorkad och första dygnet krävs inte sällan 4-8 liter intravenös infusion; följ vätskebalansen noga.

Under första timmen: NaCl 0.9%, 1 liter/timme, därefter under två timmar: Ringeracetat, 1 liter/timmesamt senare under 8 timmar: Ringeracetat, 1 liter/ 4 timmar.

 Vid blodglukos<15mmol/l ta bort insulindroppet, ge glukos 5 % med 20 mmol K och 20 E snabbinsulin; vid Na>155 mmol/l gå även då över till obuffrade glukoslösningar.

Insulin: blodglukosfall på cirka 4 mmol/timme eftersträvas

A. insulin, intravenös regim

På intensivvårdsavdelning ges insulin vanligen iv med droppräknare; 100 E NovoRapid sättes i 1000 ml NaCl 0.9%; 150 ml/min=15E/tim under de första 2 timmarna, därefter 5-10 E/tim tills acidosen hävts.

B. insulin, intramuskulär regim

Intramuskulär lågdosregim med Humalog eller Novorapid på medicinavdelning ge 10 E intramuskulärt omedelbart efter diagnos och eventuellt 10 E intravenöst samtidigt, fortsätt med 6 - 8 E intramuskulärt/varannan timme tills p-glukos nått 15 mmol/l.

Vid P-Glukos <15 mmol/l ges i regel glukos 50 mg/ml som intravenös infusion och insulindosen individualiseras, försök hålla P-Glukos inom ramen 15-20 mmol/l

Acidoskorrektion

Den gynnsamma effekten av Tribonatbehandling är omstridd.  Vid initialt pH <7 kan Tribonat dock övervägas.

Kalium

Patienten har oftast svår kaliumbrist motsvarande 100 - 200 mmol eventuellt mer. Vid S-Kaliumvärden <5 mmol/l initialt ges Kaliuminfusion 10 - 20 mmol/tim beroende på ketoacidosens svårighetsgrad.                                                                                              Vid oliguri-anuri finns stor risk för överbehandling, dvs patienten måste ha diures för att erhålla kaliumtillsats.

Kontroller

Följ P-Glukos en gång/tim S-Natrium och S-Kalium varannan timme tills P-Glukos <15 mmol/l. Följ standardbikarbonat och base excess tills pH normaliserats.  Blodstatus och S-kreatinin tas akut och därefter enligt klinisk bedömning.

Utred alltid orsaken till patientens ketoacidotiska coma.

Diagnostisera eventuellt utlösande faktorer särskilt aktuell infektion.

KAD vid medvetslöshet eller anuri, men avlägsnas så snart kliniken tillåter; ökad infektionsrisk vid glukosuri.

Övrigt

Om patienten har insulinpump bör denna kopplas ur vid in