vattenstämpel

Hyperosmolärt hyperglykemiskt syndrom Skriv ut

Allvarligt tillstånd med upp till 20 % mortalitet.
Klinisk bild: 1-2 veckor tilltagande trötthet, polyuri, intorkning, och ofta
medvetandegrumling. Vätskeförluster kan uppgå till 4-10 liter.

Checklista

 • Diabetes med uttalad hyperglykemi, ofta >30mmol/l, men kan
  även förekomma vid lägre p-glukosnivåer
 • Hyperosmolalitet >330mosm/l (2x (Na+K)+glukos+urea)
 • Att uttalad acidos ej föreligger
 • Att uttalad ketos inte föreligger
 • Endast 1/3 har tidigare känd diabetes
 • Medelålder >70 år
 • Oftast klar utlösande faktor

Rutin

 • Artärblodgas, p-glukos, el- och blodstatus, CRP, U-sticka
 • Temp, EKG
 • Varannan timme: p-glukos, s-K, s-Na, B-Hb, EVF
 • Var fjärde timme: s-kreat
 • Efter 12 timmar: prover glesas ut

Behandling

Tillförsel av vätska första dygnet totalt ca 5 liter och andra dygnet ca 4 liter.
Till hjärtsjuka kan infusionshastigheten behöva modifieras. Följ vätske- och urinmätning. Vätska ges också peroralt, företrädelsevis vatten. Om iv terapi erfordras ges Ringer Acetat (eller obuffrad glukos). Insulin ges enligt samma principer som vid diabetisk ketoacidos. Det totala insulinbehovet dock ofta lägre än vid diabetesketoacidos

Relaterad information