vattenstämpel

Akut omhändertagande sjukhus Skriv ut

Kontrollera allmäntillstånd, vid tecken på ketoacidos se avsnitt om detta.

Fråga patienten hur han/hon hamnat på akutmottagningen, hur blodsockret varit under en period bakåt. Är tillståndet nytillkommet eller inte? Nuvarande sjukdomar som kan påverka det metabola läget? Kontrollera blodsocker, blodstatus, elstatus, CRP, troponin. Var frikostig med kontroll av syra/basbalans. Vid äldre allmänpåverkade diabetiker med högt blodsocker, överväg hyperosmolärt syndrom. Vid överflytt till vårdavdelning, välj specialitet efter huvudorsaken till det förändrade metabola läget.