vattenstämpel

Efterkontroll på mödrahälsovård Skriv ut

Handläggning vid efterkontrollen på MHV, 6-8 v. post partum

• Ta faste-P-Glucos:

 om > 7,0 mmol/l - remiss till medicinklinik

 om < 7,0 mmol/l - remiss för uppföljning till Diabetessjuksköterskan på respektive vårdcentral/hälsocentral

använd remissmall eller ange i remissen namn, personnummer, paritet, förlossningsdatum, värde på faste-P-glucos vid OGTT och vid efterkontrollen, resultat av OGTT och info om behandling under graviditeten (enbart kost eller kost och insulinbehandling ).

• Ge livsstilsråd angående kost, motion och rökning.

• Upplys om den kraftigt ökade risken att utveckla diabetes typ 2 senare i livet (kontrollera vikt, midjeomfång och beräkna BMI).

• Upplys om att kvinnan bör kontrollera ett faste-P-Glucos innan en eventuell ny graviditet.

Handläggning inom primärvården hos diabetessjuksköterska

Uppföljande besök om sex månader med faste-P-glukos och förnyad peroral glukosbelastning (OGTT) i högriskgrupper med genomgång av livsstil, vikt, blodtryck, lipider.

Därefter uppföljande kontroller om ett år och därpå vartannat år.