vattenstämpel

Graviditetsdiabetes - handläggning och uppföljning Skriv ut

Under normal graviditet ökar behovet av insulin, särskilt under 2:a och 3:e trimestern. Detta kan ibland utlösa en graviditetsdiabetes Som regel normaliseras den nedsatta glukostoleransen omedelbart efter förlossningen. Graviditetsdiabetes är associerat med en ökad frekvens graviditetskomplikationer såsom hypertoni och preeklampsi samt ökad risk för komplikationer hos barnet.

Graviditetsdiabetes
Initialt omhändertagande
I första hand informeras patienten av specialutbildad diabetesbarnmorska på respektive barnmorskemottagning. Informationsmaterial delas ut. Patienten förses med blodsockerapparat för egenmätning. ”Dygnskurvor” (provtagning före varje måltid och 1,5 timme efter att måltiden avslutats, samt till natten) kontrolleras initialt dagligen i minst 5 dygn. Därefter 2 ggr per vecka.
Remiss till dietist skickas av handläggande barnmorska.

Provtagning vid diagnos

  • HbA1c, s-kreatinin och elektrolyter. BT och urinalbumin

Fortsatta kontroller
Om P-glukos håller sig normala på diet och motion fortsätter graviditetsövervakningen som vid normal graviditet förutom:

  • HbA1c en gång per månad
  • USG tillväxt v 32

P-glukos bör ligga mellan 4-5,5 mmol/L fastande; mindre än 5,5 mmol/L före måltid och högst 7,2 mmol/L efter måltid.

Vid avvikande värden försöker man i första hand "intensifiera kostbehandlingen" med ytterligare kostgenomgång och tätare kontroller.

En kvinna med kostbehandlad graviditetsdiabetes som har huvudsakligen normala blodsockervärden, normal tillväxt på barnet och inga komplikationer i övrigt behöver inte komma på något extra läkarbesök under graviditeten och kan förlösas i fullgången tid.

Vid upprepade avvikelser i ”dygnskurvorna”, kopiera av patientens listor och kontakta diabetesmottagningen på Medicinkliniken i Västervik per telefon och faxa listorna för ställningstagande till åtgärd. Diabetesmottagningen kontaktar därefter vederbörande barnmorska och vid behov patienten.

Om Insulinbehandling behövs övertar diabetesmottagningen ansvaret för kontrollerna och handläggningen av patientens diabetes.
Graviditeten övervakas mer noggrant som vid typ 1-diabetes och följer PM för detta.
Nedsatt Glukostolerans (IGT)
Kvinnor med IGT erbjuds kostråd och övriga livsstilsråd men kontrolleras i övrigt enligt ”basprogrammet” med Slump-P-Glukos och nya glukosbelastningar vb.
IGT är en lindrig form av glukosmetabol störning som knappast påverkar graviditetens naturalförlopp.