vattenstämpel

Basal utredning Skriv ut

 • Dynamisk spirometri med reversibilitetstest
 • Lungröntgen +/-CT (malignitet?)
 • Pulsoximetri - saturationen bör ligga >90% i vila
 • EKG
 • BMI, Blodtryck
 • S-elfores, alfa-1-antitrypsinbrist

 • KOL-patienter med FEV1 <80% av förväntat misstänkt nedsatt fysisk kapacitet bör även erbjudas standadiserat 6 minuters-gångtest. Åtgärden kan bekräfta nedsatt fysisk kapacitet och även identifiera personer med en ökad risk för dödlighet och sjukhusinläggning. Kortare gångsträcka än cirka 350 meter är korrelerad till ökad risk för morbiditet och mortalitet.

Diagnosen KOL bekräftas med hjälp av dynamisk spirometri med:

 • FEV1/FVC < 70 % som inte normaliseras efter bronkdilatation
 • FEV1/FVC sjunker med stigande ålder
  (Det pågår därför en vetenskaplig diskussion om att ersätta det fasta gränsvärdet FEV1/FVC < 0,7 med ett åldersrelaterat lägsta normalvärde (Lower Limit of Normal)

Svårighetsgraden av KOL baseras på förekomst av exacerbationer (försämringstillfällen) eller ej, samt FEV i % av predikterat värde och graden av symptom i CAT-skattningen enligt nedanstående figur.