vattenstämpel

Symtomskattningsinstrument Skriv ut

CAT- test – används i första hand och nyttjas för värdering av livskvalitet vid KOL.

MRC-skalan – används i andra hand för att mäta graden av dyspné

Det är viktigt att efterfråga skattningsformulären eftersom patienterna ofta inte ger uttryck för sina besvär spontant.

 Inför val av behandling bör det göras en sammanvägning av spirometriresultat, symtombild (mätt via CAT eller MRC) och förekomst av exacerbationer.