vattenstämpel

Uppföljning vuxen Skriv ut

Uppföljning och återbesök hos vuxna behöver ske med olika frekvens utifrån sjukdomens allvarlighetsgrad. Interprofessionell samverkan eftersträvas och återbesök kan därmed ske till lämplig yrkeskategori eller vid behov kombinationer av yrkeskategorier. Patienter som vårdats inneliggande och förefaller återställda kan följas upp hos ordinarje distriktsläkare 

  • Astma med exacerbation: Återbesök inom 6 veckor med bedömning av: symtom AstmaControllTest(ACT), fysisk aktivitet, rökstatus,inhalationsteknik, skriftlig behandlingsplan, sjukfrånvaro, längd ,vikt

  • Astma okontrollerad med underhållsbehandling: Besök minst 2 ggr/år med bedömning av: symtom, ACT, fysisk aktivitet, rökstatus,inhalationsteknik, skriftlig behandlingsplan, sjukfrånvaro, längd ,vikt, spirometri med reversibilitetstest 1 gång/år

  • Astma kontrollerad med underhållsbeh, Besök 1 gång/år åtg se ovan, spirometri minst vart 3:e år

  • Astma utan underhållsbeh (kontrollerad), vid behov, innehåll se ovan, spirometri minst vart 3:e år

 Ref: Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, 2015, Tillstånds och     åtgärdslista Socialstyrelsen

ACT: Lägsta svar ger 1 poäng. Bästa svar ger 5 poäng.
Maximalt bästa värde 25 poäng.
Vid < 19 poäng betraktas astman som dåligt kontrollerad och patienten bör erhålla intensifierad behandling och kontroll.

Relaterad information