vattenstämpel

Underhållsbehandling Skriv ut

Astma är en komplex sjukdom där svårighetsgraden fluktuerar över tid, aktivitetsnivå och ev. samsjuklighet varierar vilket gör att man inte alltid kan följa schemat, utan behandlingen måste individanpassas samt följas med ACT och förankring på astmamottagning (övervägande i primärvård) 

 Steg 1 

  • Alla patienter med astma oavsett svårighetsgrad ska förses med snabbverkande beta-2-stimulerare (SABA) att använda vid behov.
  • För enskilda aktuella preparat se Rekommenderade läkemedel LKL 

Steg 2

  • Vid astmasymtom > 2 ggr/vecka – inhalationskortikosteroider (ICS)
  • I regel krävs endast låg dos, ibland krävs en medelhög dos, t.ex. vid ökad allergenexponering eller luftvägsinfektion
  • Vid säsongsastma kan behandling endast under pollensäsongen prövas

Steg 3

  • Tilläggsbehandling; i första hand långverkande beta-2-stimulerare (LABA), alternativt kan leukotrienantagonist (LTRA) ges som tillägg

 Steg 4

  • Ökning till hög dos av ICS med bibehållna tilläggsläkemedel, LABA och/eller LTRA. Tillägg av tiotropium kan övervägas 

Steg 5

  • Remiss till specialistklinik för ställningstagande till anti-IgE, temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA), eller orala kortikosteroider (OCS)

Vid otillräcklig effekt av givna läkemedel bör följande övervägas:

−     Korrekt diagnos?
−     Korrekt inhalationsteknik?
−     Följsamhet till given ordination?